Визия на Училището:

НУ “Христо Ботев” се утвърждава като едно модерно, съвременно , конкурентноспособно училище чрез осигуряване на качествена общообразователна подготовка на ученици от I до IV клас, гарантираща продължаване на образованието им. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на общочовешкото достойнство. Задоволяване на индивидуалните интереси и потребности, придобиване на широка обща култура, развитие на физическия, индивидуалния и духовния потенциал чрез осъществяване на специфични и приоритетни за училището дейности.