Училищна и просветна дейност в с. Септемврийци се развива от 1940 година, като от начало това е ставало в чифлиците на заможни българи,а по-късно преустроени за целта сгради.

Настоящата сграда, в която се провеждат учебните занятия е строена през 1958 година, В годините тя е подържана с текущи ремонти,извършвани основно от колектива. През 2014година е направен цялостен ремонтна една от учебните стаи.

В училището, въпреки демографския срив, се обучават средно годишно около 35 деца от различен етнически произход,които показват много добри резултати на национално външно оценяване.

Запазеният брой на паралелките и броя на учениците е показател за интереса,който се проявява към училището и утвърждаване на неговия престиж.

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес.

Стратегически силни стъпки са направени в областта на планирането на учебно –възпитателната работа. Правилното планиране е решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училището.

Постигнатите много добри резултати от учебно-възпитателната работа са благодарение на създадените добри условия за учебно- възпитателен процес.

На всички учители е осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на този процес.

През всичките години педагогическия колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти, спазвайки най-важното, а именнно уважават уникалността и потенциала на всяко дете. Работи се в най-добрия интерес на детето.

Димка Тодорова

Директор на НУ “Христо Ботев” – Септемврийци